Khoa học - Công nghệ - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Sở KH&CN tỉnh phối hợp với huyện Xuân Trường tổ chức hội thảo "Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM tại các huyện, thành phố tỉnh Nam Định". http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/so-khcn-tinh-phoi-hop-voi-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thao-hoat-dong-khcn-phuc http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/so-khcn-tinh-phoi-hop-voi-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thao-hoat-dong-khcn-phuc Thu, 17/05/2018 - 22:31 Sở KH&CN tỉnh phối hợp với huyện Xuân Trường tổ chức hội thảo "Hoạt động KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng NTM tại các huyện, thành phố tỉnh Nam Định".
]]>
5 năm qua phong trào “Lao động sáng tạo” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/5-nam-qua-phong-trao-lao-dong-sang-tao-do-cong-doan-vien-chuc-tinh-phat-dong-da http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/5-nam-qua-phong-trao-lao-dong-sang-tao-do-cong-doan-vien-chuc-tinh-phat-dong-da Mon, 14/05/2018 - 17:40 5 năm qua phong trào “Lao động sáng tạo” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia.
]]>
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ V - 2017 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-ket-qua-va http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-tinh-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-ket-qua-va Mon, 16/04/2018 - 22:54 Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải Hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ V - 2017
]]>
Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Thời cơ của tuổi trẻ”. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-thuong-vu-doan-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-dien-dan-cach-mang-cong-nghiep http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-thuong-vu-doan-khoi-cac-co-quan-tinh-to-chuc-dien-dan-cach-mang-cong-nghiep Fri, 23/03/2018 - 22:00 Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức diễn đàn “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Thời cơ của tuổi trẻ”.
]]>
Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI (năm 2016- 2017). http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-trao-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-vi-nam-2016-2017 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-trao-giai-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-vi-nam-2016-2017 Mon, 29/01/2018 - 20:20 Lễ trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI  (năm 2016- 2017).
]]>
Thời của nông nghiệp 4.0 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thoi-cua-nong-nghiep-40 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/thoi-cua-nong-nghiep-40 Tue, 09/01/2018 - 22:04 Thời của nông nghiệp 4.0
Một năm mới đã đến với tất cả chúng ta- năm 2018 với tràn đầy hy vọng và hào hứng. Cuộc Cách mạng 4.0 đâu chỉ bùng nổ trong các ngành công nghiệp trên thế giới mà cả trong nông nghiệp. ]]>
Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2017-trien-khai-nhiem-vu-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-khoa-hoc-cong-nghe-nam-2017-trien-khai-nhiem-vu-nam Fri, 29/12/2017 - 22:03 Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ  năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Huyện Hải Hậu triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/huyen-hai-hau-trien-khai-viec-su-dung-phan-mem-quan-ly-van-ban-dieu-hanh-trong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/huyen-hai-hau-trien-khai-viec-su-dung-phan-mem-quan-ly-van-ban-dieu-hanh-trong Tue, 21/11/2017 - 21:39 Huyện Hải Hậu triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp.
]]>
Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 ( 2016-2017) họp báo công bố kết quả các giải pháp dự kiến đạt giải và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-6-2016-2017-hop-bao http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ban-to-chuc-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-nam-dinh-lan-thu-6-2016-2017-hop-bao Fri, 03/11/2017 - 20:59 Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6 ( 2016-2017) họp báo công bố kết quả các giải pháp dự kiến đạt giải và xây dựng kế hoạch tổng kết trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ 6.
]]>
Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tập huấn “ thu gom, vận hành xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng lò đốt”. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tuyen-truyen-cac-van-ban-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-va-tap-huan-thu http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tuyen-truyen-cac-van-ban-phap-luat-ve-bao-ve-moi-truong-va-tap-huan-thu Tue, 24/10/2017 - 21:40 Hội nghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường và tập huấn “ thu gom, vận hành xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn bằng lò đốt”.
]]>
Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 50% các đơn vị cấp huyện triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phan-dau-trong-nam-2018-co-it-nhat-50-cac-don-vi-cap-huyen-trien-khai-cung-cap http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phan-dau-trong-nam-2018-co-it-nhat-50-cac-don-vi-cap-huyen-trien-khai-cung-cap Mon, 23/10/2017 - 23:17 Phấn đấu trong năm 2018 có ít nhất 50% các đơn vị cấp huyện triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.
]]>
Nhân lực IT tiếp tục giữ thế thượng phong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhan-luc-it-tiep-tuc-giu-the-thuong-phong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nhan-luc-it-tiep-tuc-giu-the-thuong-phong Fri, 06/10/2017 - 21:51 Nhân lực IT tiếp tục giữ thế thượng phong
Theo các chuyên gia về lao động việc làm, thời gian tới, dưới sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (gọi tắt cách mạng 4.0) cơ hội việc làm cho lao động (LĐ) ngành công nghệ thông tin (IT) tiếp tục ổn định, thậm chí tăng cao. Ngược lại, một lực lượng lớn LĐ truyền thống sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm. ]]>
Hải Hậu, huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh có nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, với 100% các xã đều thực hiện. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-hau-huyen-dau-tien-tren-dia-ban-tinh-co-nghi-quyet-ve-ap-dung-cong-nghe-thong http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-hau-huyen-dau-tien-tren-dia-ban-tinh-co-nghi-quyet-ve-ap-dung-cong-nghe-thong Tue, 03/10/2017 - 23:40 Hải Hậu, huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh có nghị quyết về áp dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới, với 100% các xã đều thực hiện.
]]>
Khoa học & Công nghệ ( 25/09/2017 ) http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-25092017 http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-25092017 Tue, 26/09/2017 - 21:11 Khoa học & Công nghệ ( 25/09/2017 )
]]>
Mỗi năm, tỉnh Nam Định sẽ có hơn 80 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia các hoạt động KHCN với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/moi-nam-tinh-nam-dinh-se-co-hon-80-doanh-nghiep-duoc-ho-tro-tham-gia-cac-hoat http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/moi-nam-tinh-nam-dinh-se-co-hon-80-doanh-nghiep-duoc-ho-tro-tham-gia-cac-hoat Fri, 08/09/2017 - 21:02 Mỗi năm, tỉnh Nam Định sẽ có hơn 80 doanh nghiệp được hỗ trợ tham gia các hoạt động KHCN với tổng kinh phí khoảng 1,8 tỷ đồng trích từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN.
]]>
Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản pháp quy trong hoạt động quản lý KH&CN năm 2017. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-van-ban-phap-quy-trong-hoat-dong-quan-ly-khcn-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-van-ban-phap-quy-trong-hoat-dong-quan-ly-khcn-nam Thu, 31/08/2017 - 21:42 Hội nghị tập huấn, triển khai văn bản pháp quy trong hoạt động quản lý KH&CN năm 2017.
]]>
Sản xuất hữu cơ góp phần nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/san-xuat-huu-co-gop-phan-nang-cao-vi-the-nong-nghiep-viet-nam http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/san-xuat-huu-co-gop-phan-nang-cao-vi-the-nong-nghiep-viet-nam Wed, 23/08/2017 - 22:06 Sản xuất hữu cơ góp phần nâng cao vị thế nông nghiệp Việt Nam
Ngày 22/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo “Chia sẻ thông tin về chính sách quản lý để thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.” ]]>
Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp: Vẫn chậm đổi mới http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-trong-nong-nghiep-van-cham-doi-moi http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-khoa-hoc-va-cong-nghe-trong-nong-nghiep-van-cham-doi-moi Wed, 26/07/2017 - 22:36 Ứng dụng khoa học và công nghệ trong nông nghiệp: Vẫn chậm đổi mới
Sản xuất nhỏ lẻ, trình độ công nghệ lạc hậu, năng suất và chất lượng sản phẩm thấp... khiến việc phát triển nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Ứng dụng khoa học trong nông nghiệp là "chìa khóa" để thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tiếc rằng, nhiệm vụ này vẫn chậm được đổi mới, làm hạn chế đến hiệu quả, sức cạnh tranh của sản xuất. ]]>
Xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng: Kinh nghiệm từ Israel http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-he-sinh-thai-an-ninh-mang-kinh-nghiem-tu-israel http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/xay-dung-he-sinh-thai-an-ninh-mang-kinh-nghiem-tu-israel Mon, 26/06/2017 - 22:30 Xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng: Kinh nghiệm từ Israel
Trong bối cảnh chiến tranh mạng, kinh tế số, điện toán đám mây bùng nổ, các nước, trong đó có Việt Nam nên tập xây dựng, phát triển hệ sinh thái an ninh mạng, trong đó coi trọng yếu tố giáo dục, đào tạo, các quan chức quốc phòng, chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu Israel nhận định. ]]>
Lễ kỷ niệm 53 năm ngành KH&CN tỉnh ( 1964-2017) và đón huân chương lao động hạng nhất. http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-ky-niem-53-nam-nganh-khcn-tinh-1964-2017-va-don-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat http://namdinhtv.vn/khoa-hoc-cong-nghe/le-ky-niem-53-nam-nganh-khcn-tinh-1964-2017-va-don-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat Fri, 19/05/2017 - 21:44 Lễ kỷ niệm 53 năm ngành KH&CN tỉnh ( 1964-2017) và đón huân chương lao động hạng nhất.
]]>