Hoạt động của đài - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS CÔNG KHAI NGÂN SÁCH http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-khai-ngan-sach http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-khai-ngan-sach Tue, 28/12/2021 - 10:43 CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
]]>
Đài PT-TH Nam Định tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2020 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-nam-2020 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-nam-2020 Mon, 02/11/2020 - 20:48 Đài PT-TH Nam Định tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy năm 2020
]]>
THÔNG BÁO ĐÀI PTTH NAM ĐỊNH http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-dai-ptth-nam-dinh http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-dai-ptth-nam-dinh Thu, 16/04/2020 - 20:45 THÔNG BÁO ĐÀI PTTH NAM ĐỊNH
V/v công bố công khai đánh giá thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý I năm 2020 ]]>
Đồng chí Trần Lê Đoài- phó chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà cho tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Đài PT-TH Nam Định. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dong-chi-tran-le-doai-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tham-chuc-tet-va-tang-qua-cho-tap-the http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dong-chi-tran-le-doai-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tham-chuc-tet-va-tang-qua-cho-tap-the Sun, 26/01/2020 - 08:50 Đồng chí Trần Lê Đoài- phó chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết và tặng quà cho tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Đài PT-TH Nam Định.
]]>
Công bố công khai quyết toán ngân sách 2018 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-2018 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-bo-cong-khai-quyet-toan-ngan-sach-2018 Tue, 14/01/2020 - 20:35 Công bố công khai quyết toán ngân sách 2018
Công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định ]]>
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-bo-cong-khai-du-toan http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-bo-cong-khai-du-toan Wed, 25/12/2019 - 09:15 CÔNG BỐ CÔNG KHAI  DỰ TOÁN
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH  NĂM 2020 CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH ]]>
CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-bo-cong-khai-danh-gia-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-bo-cong-khai-danh-gia-thuc-hien-du-toan-thu-chi-ngan-sach Tue, 08/10/2019 - 14:39 CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2019 CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH ]]>
THÔNG BÁO http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-1 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-1 Wed, 31/07/2019 - 10:24 THÔNG BÁO
CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ QUÝ II NĂM 2019 CỦA ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH ]]>
THÔNG BÁO http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-0 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-0 Mon, 22/04/2019 - 14:51 THÔNG BÁO
CÔNG BỐ CÔNG KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH ]]>
Đài phát thanh và truyền hình Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2018 Thu, 31/01/2019 - 18:01 Đài phát thanh và truyền hình Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động
]]>
QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TOÀN TỈNH NĂM 2018 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/quy-dinh-va-huong-dan-ky-thuat-doi-voi-file-chuong-trinh-du-thi-lien-hoan-phat-0 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/quy-dinh-va-huong-dan-ky-thuat-doi-voi-file-chuong-trinh-du-thi-lien-hoan-phat-0 Mon, 13/08/2018 - 23:25 QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TOÀN TỈNH NĂM 2018
]]>
THÔNG BÁO LIÊN HOAN pHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH LẦN THỨ VII 2018 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh-tinh-nam-dinh-lan-thu-vii-2018 http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh-tinh-nam-dinh-lan-thu-vii-2018 Mon, 13/08/2018 - 16:04 THÔNG BÁO LIÊN HOAN pHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH NAM ĐỊNH LẦN THỨ VII 2018
THÔNG BÁO SỐ 02 ]]>
QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TOÀN TỈNH http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/quy-dinh-va-huong-dan-ky-thuat-doi-voi-file-chuong-trinh-du-thi-lien-hoan-phat http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/quy-dinh-va-huong-dan-ky-thuat-doi-voi-file-chuong-trinh-du-thi-lien-hoan-phat Mon, 13/08/2018 - 10:13 QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI FILE CHƯƠNG TRÌNH DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TOÀN TỈNH
]]>
THÔNG BÁO http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao Mon, 06/08/2018 - 23:39 THÔNG BÁO
Liên hoan Phát thanh - Truyền hình tỉnh Nam Định Năm 2018 ]]>
Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Nam Định. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tang-hoa-chuc-mung-can-bo-phong-vien-bien-tap-vien http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-tang-hoa-chuc-mung-can-bo-phong-vien-bien-tap-vien Thu, 21/06/2018 - 00:20 Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài PTTH Nam Định.
]]>
THÔNG BÁO: Liên hoan Phát thanh – Truyền hình http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-lien-hoan-phat-thanh-truyen-hinh Fri, 01/06/2018 - 23:49 THÔNG BÁO: Liên hoan Phát thanh – Truyền hình
Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Nam Định.Năm 2018 ]]>
Công ty Điện Lực Nam Định và Đài PT-TH Nam Định tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2018. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-ty-dien-luc-nam-dinh-va-dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-le-ky-ket-thoa-thuan-hop http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/cong-ty-dien-luc-nam-dinh-va-dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-le-ky-ket-thoa-thuan-hop Fri, 04/05/2018 - 23:28 Công ty Điện Lực Nam Định và Đài PT-TH Nam Định tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông năm 2018.
]]>
Ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-trong-cong-tac-tuyen-truyen http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-trong-cong-tac-tuyen-truyen Mon, 09/04/2018 - 20:51 Ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định và Đài PT-TH tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).  ]]>
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách) http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2017-tac-pham-bao-chi http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/thong-bao-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-nam-2017-tac-pham-bao-chi Mon, 26/03/2018 - 22:06 Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách)
Căn cứ Thể lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách), sau đây gọi tắt là Giải thưởng, Hội đồng Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan xuất bản, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài lựa chọn, gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng. ]]>
Đài PT- TH Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-truyen-nam-2017-trien http://namdinhtv.vn/hoat-dong-cua-dai/dai-pt-th-nam-dinh-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tuyen-truyen-nam-2017-trien Thu, 25/01/2018 - 22:24 Đài PT- TH Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh . ]]>