You are here

Thành ủy Nam Định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH trung ương Đảng khóa 12

Trong thời gian gần 2 ngày, Thành ủy Nam Định quán triệt, triển khai tới đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới.

Để việc học tập, quán triệt các nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất, Ban chấp hành  đảng bộ thành phố Nam Định đã lựa chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện trong báo cáo tổng kết hàng năm của các cấp./.

 

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE