You are here

Hội nghị học tập chuyên đề về “ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trong phần truyền đạt nội dung học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã khái quát các sự kiện nổi bật chi phối việc học tập và làm theo Bác năm 2018; Làm rõ nội dung phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bài nói chuyện có sức lôi cuốn cao, tác động tích cực đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất là vai trò của những người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị.

Với kiến thức uyên thâm và cách truyền giảng sâu sắc, xúc động, thông qua những câu chuyện bình dị, chân thực về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác, giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đặc biệt nhấn mạnh tới phong cách, tác phong, chủ thể đội ngũ cán bộ đảng viên, trong đó kết tinh là người đứng đầu; đi sâu vào những phẩm chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, nhất là cách ứng xử văn hóa, thể hiện được phong cách, tác phong công tác và lãnh đạo của người đứng đầu, của đội ngũ cán bộ đảng viên. Qua đó mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên và nhân dân thấm nhuần những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó cảm nhận, phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nghiêm túc nghiên cứu, vận dụng để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu ở từng cấp, từng ngành phải thực hiện nghiêm trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc thực hiện NQ TW 4, coi đây là nhiệm vụ, là công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi tổ chức Đảng và Đảng viên; tập trung thực hiện tốt các nội dung đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước mắt các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị hoàn thành sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong việc thực hiện chỉ thị 05 nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE