You are here

Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng- ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy- trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tới dự.

Để hoạt động của các cấp Hội Khuyến học ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và thực tiễn của đời sống, tại hội nghị tập huấn, ngoài việc được truyền đạt chuyên đề về: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối chính sách của Đảng,Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cán bộ chủ chốt Hội Khuyến học các cấp còn được nghe nội dung các văn bản pháp lý của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới; hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Hội của TW hội khuyến học VN. Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ khuyến học ở cơ sở sẽ làm tốt hơn công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời./.

 

                                                                   T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE