You are here

Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Trong thời gian 1 ngày, các đồng chí cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu 3 chuyên đề về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng đã giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân sự tỉnh hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, từ đó làm tốt công tác tuyên truyền tới quần chúng nhân dân ở nơi cư trú nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước./.

 

T/h: Đức TrungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE