You are here

Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 18.

14 lượt ý kiến tham luận tại hội nghị của các đại biểu đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh trong năm 2017.  Với 18/22 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực như: thủy sản, công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư có mức tăng trưởng cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Tuy nhiên vẫn còn ý kiến băn khoăn trước việc nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng vượt kế hoạch đề ra, nhưng chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP toàn tỉnh chỉ đạt 6,7%, thấp hơn so với kế hoạch, trong khi lĩnh vực nông nghiệp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế. Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, trọng tâm là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư.

Đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của năm 2018 sẽ tạo ra sức bật cho việc hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Đồng chí yêu cầu, các ngành, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng bộ máy các cấp thực sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ. Triển khai các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đặc biệt là Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, xắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên lĩnh vực kinh tế, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đánh giá giữa nhiệm kỳ, làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp phát triển kinh tế xã hội những năm tiếp theo. Yêu cầu cục thống kê tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành rà soát, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh các số liệu liên quan, nhất là chỉ tiêu GRDP trước khi cung cấp cho Tổng cục thống kê. Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong Top đầu hạng khá của các tỉnh, thành phố. Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, gắn với xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2019 tất cả các huyện, các xã đạt tiêu chí NTM.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban  Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu về Chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2018 để trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành./.

 

 

T/h: Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE