You are here

Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ( gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 của tỉnh) tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ  Tỉnh ủy, thành viên ban chỉ đạo 35 của tỉnh.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 của tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội. Tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng Internet, mạng xã hội. Các cơ quan truyền thông, thông tin của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kịp thời đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Nghị quyết 35-NQ/TWcủa Bộ chính trị đã nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước./         

                                                          T/h:   Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE