You are here

Khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa .

Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa, các công chức văn hóa cấp xã, phường, thị trấn đã được giảng viên của Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cung cấp những kỹ năng cơ bản về thực hiện xã hội hóa các nội dung hoạt động văn hóa cơ sở và một số kiến thức cơ bản về tổ chức hoạt động lễ hội ở nước ta hiện nay. Lớp bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về văn hóa  nhằm giúp đội ngũ công chức cấp xã, phường, thị trấn có thêm kiến thức về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động và quản lý nhà nước về tổ chức, quản lý lễ hội, văn hóa cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, góp phần thiết thực vào sựn văn hóa, kinh tế - xã hội của các địa phương, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE