Giải trí - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 25/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-25062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-25062017 Tue, 27/06/2017 - 21:43 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 25/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 22/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-22062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-22062017 Tue, 27/06/2017 - 21:38 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 22/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 17/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-17062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-17062017 Mon, 26/06/2017 - 21:54 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 17/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 16/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-16062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-16062017 Mon, 26/06/2017 - 21:49 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 16/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 15/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-15062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-15062017 Mon, 26/06/2017 - 21:46 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 15/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 14/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-14062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-14062017 Mon, 26/06/2017 - 20:21 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 14/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 13/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-13062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-13062017 Tue, 20/06/2017 - 22:00 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 13/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 12/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-12062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-12062017 Tue, 20/06/2017 - 21:58 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 12/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 10/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-10062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-10062017 Tue, 20/06/2017 - 21:53 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 10/06/2017
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 09/06/2017 ( P2 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-09062017-p2 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-09062017-p2 Tue, 20/06/2017 - 21:49 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 09/06/2017 ( P2 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 09/06/2017 ( P1 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-09062017-p1 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-09062017-p1 Tue, 20/06/2017 - 21:46 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 09/06/2017 ( P1 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 08/06/2017 ( P2 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-08062017-p2 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-08062017-p2 Sat, 17/06/2017 - 10:24 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 08/06/2017 ( P2 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 08/06/2017 ( P1 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-08062017-p1 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-08062017-p1 Sat, 17/06/2017 - 10:08 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 08/06/2017 ( P1 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 07/06/2017 ( P2 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-07062017-p2 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-07062017-p2 Sat, 17/06/2017 - 10:06 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 07/06/2017 ( P2 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 07/06/2017 ( P1 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-07062017-p1 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-07062017-p1 Sat, 17/06/2017 - 10:01 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 07/06/2017 ( P1 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 06/06/2017 ( P2 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-06062017-p2 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-06062017-p2 Sat, 17/06/2017 - 09:50 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 06/06/2017 ( P2 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 06/06/2017 ( P1 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-06062017-p1 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-06062017-p1 Sat, 17/06/2017 - 09:29 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 06/06/2017 ( P1 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 05/06/2017 ( P2 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-05062017-p2 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-05062017-p2 Fri, 16/06/2017 - 21:45 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 05/06/2017 ( P2 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 05/06/2017 ( P1 ) http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-05062017-p1 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-05062017-p1 Fri, 16/06/2017 - 21:42 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 05/06/2017 ( P1 )
]]>
Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 04/06/2017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-04062017 http://namdinhtv.vn/giai-tri/chuong-trinh-ca-nhac-giong-hat-hay-tren-song-truyen-hinh-04062017 Thu, 15/06/2017 - 22:11 Chương trình ca nhạc - Giọng hát hay trên sóng truyền hình 04/06/2017
]]>