Tạp chí khoa học công nghệ - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Khoa học & Công nghệ ( 30/10/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-30102017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-30102017 Tue, 31/10/2017 - 23:15 Khoa học & Công  nghệ ( 30/10/2017 )
]]>
Khoa học & Công nghệ ( 28/08/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-28082017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-28082017 Tue, 29/08/2017 - 21:52 Khoa học & Công nghệ ( 28/08/2017 )
]]>
Khoa học & Công nghệ ( 24/07/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-24072017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-24072017 Tue, 25/07/2017 - 21:16 Khoa học & Công nghệ ( 24/07/2017 )
]]>
Khoa học & Công nghệ ( 26/06/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-26062017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-26062017 Tue, 27/06/2017 - 21:27 Khoa học & Công nghệ ( 26/06/2017 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 15/05/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-15052017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-15052017 Tue, 16/05/2017 - 21:22 Khoa học công nghệ ( 15/05/2017 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 24/04/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-24042017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-24042017 Tue, 25/04/2017 - 21:25 Khoa học công nghệ ( 24/04/2017 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 13/03/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-13032017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-13032017 Tue, 14/03/2017 - 20:53 Khoa học công nghệ ( 13/03/2017 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 23/01/2017 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-23012017 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-23012017 Tue, 24/01/2017 - 21:33 Khoa học công nghệ ( 23/01/2017 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 26/12 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2612 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2612 Tue, 27/12/2016 - 21:27 Khoa học công nghệ ( 26/12 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 28/11 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2811 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2811 Tue, 29/11/2016 - 20:04 Khoa học công nghệ ( 28/11 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 19/09 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-1909 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-1909 Tue, 20/09/2016 - 21:14 Khoa học công nghệ ( 19/09 )
]]>
Khoa học công nghệ ( 22/08 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2208 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2208 Tue, 23/08/2016 - 20:38 Khoa học công nghệ ( 22/08 )
]]>
Khoa học công nghệ: Mô hình chăn nuôi lợn nông hộ an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-mo-hinh-chan-nuoi-lon-nong-ho-an-toan-dich-benh-va http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-mo-hinh-chan-nuoi-lon-nong-ho-an-toan-dich-benh-va Tue, 26/07/2016 - 19:53 Khoa học công nghệ: Mô hình chăn nuôi lợn nông hộ an toàn dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
]]>
Khoa học công nghệ ( 27/06 ) http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2706 http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/khoa-hoc-cong-nghe-2706 Tue, 28/06/2016 - 20:22 Khoa học công nghệ ( 27/06 )
]]>
Ứng dụng KHCN phát triển bền vững nghề muối Bạch Long http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-khcn-phat-trien-ben-vung-nghe-muoi-bach-long http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/ung-dung-khcn-phat-trien-ben-vung-nghe-muoi-bach-long Tue, 24/05/2016 - 16:52 Ứng dụng KHCN phát triển bền vững nghề muối Bạch Long
]]>
Sáng tạo số - Phần mềm máy tính http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-so-phan-mem-may-tinh http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/sang-tao-so-phan-mem-may-tinh Tue, 26/04/2016 - 16:37 Sáng tạo số - Phần mềm máy tính
]]>
Đưa sản phẩm nông sản sạch tỉnh Nam Định đến với người tiêu dùng http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/dua-san-pham-nong-san-sach-tinh-nam-dinh-den-voi-nguoi-tieu-dung http://namdinhtv.vn/tap-chi-khoa-hoc-cong-nghe/dua-san-pham-nong-san-sach-tinh-nam-dinh-den-voi-nguoi-tieu-dung Tue, 05/04/2016 - 10:22 Đưa sản phẩm nông sản sạch tỉnh Nam Định đến với người tiêu dùng
]]>