Tạp chí đất và người nam định - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Đất & Người Nam Định (29/11/2020) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-29112020 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-29112020 Mon, 30/11/2020 - 22:20 Đất & Người Nam Định (29/11/2020)
]]>
Đất & Người Nam Định: Uy linh Nữ tướng (23/06/2020) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-uy-linh-nu-tuong-23062020 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-uy-linh-nu-tuong-23062020 Wed, 24/06/2020 - 11:08 Đất & Người Nam Định: Uy linh Nữ tướng (23/06/2020)
]]>
Đất & Người Nam Định: Bảo tàng Nam Định ĐA DẠNG & HÒA NHẬP (26/05/2020) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-bao-tang-nam-dinh-da-dang-hoa-nhap-26052020 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-bao-tang-nam-dinh-da-dang-hoa-nhap-26052020 Wed, 27/05/2020 - 21:13 Đất & Người Nam Định: Bảo tàng Nam Định ĐA DẠNG & HÒA NHẬP (26/05/2020)
]]>
Đất & Người Nam Định (02/03/2020) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-02032020 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-02032020 Wed, 04/03/2020 - 09:00 Đất & Người Nam Định (02/03/2020)
]]>
Đất & Người Nam Định (21/01/2020) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-21012020 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-21012020 Wed, 22/01/2020 - 10:43 Đất & Người Nam Định (21/01/2020)
]]>
Đất & Người Nam Định: Gìn giữ cho muôn đời sau (17/12/2019) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-gin-giu-cho-muon-doi-sau-17122019 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-gin-giu-cho-muon-doi-sau-17122019 Wed, 18/12/2019 - 15:33 Đất & Người Nam Định: Gìn giữ cho muôn đời sau  (17/12/2019)
]]>
Đất & Người Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện TÍN NGƯỠNG & DI SẢN http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-le-hoi-chua-keo-hanh-thien-tin-nguong-di-san http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-le-hoi-chua-keo-hanh-thien-tin-nguong-di-san Wed, 09/10/2019 - 16:18 Đất & Người Nam Định: Lễ hội chùa Keo Hành Thiện TÍN NGƯỠNG & DI SẢN
]]>
Đất & Người Nam Định: Bác Hồ với Nam Định http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-bac-ho-voi-nam-dinh http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-bac-ho-voi-nam-dinh Wed, 04/09/2019 - 15:31 Đất & Người Nam Định: Bác Hồ với Nam Định
]]>
Đất & Người Nam Định: Tự hào Quần Anh http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-tu-hao-quan-anh http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-tu-hao-quan-anh Wed, 07/08/2019 - 16:18 Đất & Người Nam Định: Tự hào Quần Anh
]]>
Đất & Người Nam Định: Đình Lan Tự http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-dinh-lan-tu http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-dinh-lan-tu Wed, 05/06/2019 - 15:38 Đất & Người Nam Định: Đình Lan Tự
]]>
Đất & Người Nam Định (01/05/2019) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-01052019 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-01052019 Sat, 04/05/2019 - 08:26 Đất & Người Nam Định (01/05/2019)
]]>
TC Đất & Người Nam Định: Chùa Bi - Cội nguồn và di sản http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-chua-bi-coi-nguon-va-di-san http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tc-dat-nguoi-nam-dinh-chua-bi-coi-nguon-va-di-san Wed, 06/03/2019 - 15:47 TC  Đất & Người Nam Định:  Chùa Bi - Cội nguồn và di sản
]]>
Đất & Người Nam Định (06/02/2019) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-06022019 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-06022019 Mon, 11/02/2019 - 15:04 Đất & Người Nam Định (06/02/2019)
]]>
Đất & Người Nam Định: Đình Ruối http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-dinh-ruoi http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-dinh-ruoi Sat, 09/02/2019 - 15:28 Đất & Người Nam Định: Đình Ruối
]]>
Đất & Người Nam Định: Ấn tượng Ramsa Xuân Thủy http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-an-tuong-ramsa-xuan-thuy http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-an-tuong-ramsa-xuan-thuy Wed, 16/01/2019 - 16:13 Đất & Người Nam Định: Ấn tượng Ramsa Xuân Thủy
]]>
Tạp chí đất và người Nam Định (11/12/2018) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh-11122018 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh-11122018 Wed, 12/12/2018 - 17:08 Tạp chí đất và người Nam Định (11/12/2018)
]]>
Đất & Người Nam Định (06/11/2018) http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-06112018 http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-06112018 Wed, 07/11/2018 - 15:42 Đất & Người Nam Định (06/11/2018)
]]>
Đất & Người Nam Định: Trạng nguyên xuất thiếu niên http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-trang-nguyen-xuat-thieu-nien http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-trang-nguyen-xuat-thieu-nien Wed, 10/10/2018 - 20:17 Đất & Người Nam Định: Trạng nguyên xuất thiếu niên
]]>
Đất & Người Nam Định: Gìn giữ cho muôn đời sau http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-gin-giu-cho-muon-doi-sau http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-gin-giu-cho-muon-doi-sau Tue, 25/09/2018 - 14:54 Đất & Người Nam Định: Gìn giữ cho muôn đời sau
]]>
Đất & Người Nam Định: Ngôi chùa trên vùng đất Mẫu http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-ngoi-chua-tren-vung-dat-mau http://namdinhtv.vn/tap-chi-dat-va-nguoi-nam-dinh/dat-nguoi-nam-dinh-ngoi-chua-tren-vung-dat-mau Wed, 08/08/2018 - 21:49 Đất & Người Nam Định: Ngôi chùa trên vùng đất Mẫu
]]>