Xây dựng đảng - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-so-ket-cong-tac-kiem-tra-6-thang-dau-nam-2018 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-so-ket-cong-tac-kiem-tra-6-thang-dau-nam-2018 Wed, 11/07/2018 - 22:47 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm 2018.
]]>
Mấy vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/may-van-de-ve-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/may-van-de-ve-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-cua-dang Wed, 11/07/2018 - 00:18 Mấy vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
Để có thể nhanh chóng khắc phục thực trạng của nền kinh tế - xã hội nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu và hậu quả chiến tranh tàn phá hết sức nặng nề, Việt Nam đã bắt tay tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế sâu rộng; đạt được những thành tựu to lớn, quan trọng bước đầu trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là dấu ấn tốt đẹp quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo cả tư duy và hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam. ]]>
Trường Chính trị trường Chinh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/truong-chinh-tri-truong-chinh-so-ket-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/truong-chinh-tri-truong-chinh-so-ket-nhiem-vu-6-thang-dau-nam-trien-khai-nhiem-vu-6 Mon, 02/07/2018 - 22:32 Trường Chính trị trường Chinh sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
]]>
Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan" http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-trung-uong-7-se-co-quyet-sach-dep-van-nan-ca-ho-lam-quan http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-trung-uong-7-se-co-quyet-sach-dep-van-nan-ca-ho-lam-quan Thu, 10/05/2018 - 22:47 Hội nghị Trung ương 7: Sẽ có quyết sách dẹp vấn nạn "cả họ làm quan"
]]>
Ban thường vụ Huyện ủy Trực Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá 12) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-huyen-uy-truc-ninh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-02-nam-thuc-hien-chi-thi-so http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-huyen-uy-truc-ninh-to-chuc-hoi-nghi-so-ket-02-nam-thuc-hien-chi-thi-so Thu, 10/05/2018 - 22:14 Ban thường vụ Huyện ủy Trực Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá 12) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng- ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. ]]>
Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “thân quen, cánh hẩu“ http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-khac-phuc-tinh-trang-than-quen-canh-hau-0 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/tong-bi-thu-khac-phuc-tinh-trang-than-quen-canh-hau-0 Mon, 07/05/2018 - 23:27 Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng “thân quen, cánh hẩu“
Tổng Bí thư: Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"  ]]>
Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nam Định mở rộng lần thứ 19 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-nam-dinh-mo-rong-lan-thu-19 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-nam-dinh-mo-rong-lan-thu-19 Wed, 11/04/2018 - 22:06 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nam Định mở rộng lần thứ 19
Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nam Định mở rộng lần thứ 19 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 và công tác cán bộ. ]]>
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết số 09-NQ/TW) về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-kinh-te-trung-uong-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-ve-tong-ket-10-nam-thuc-hien http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-kinh-te-trung-uong-lam-viec-voi-thuong-truc-tinh-uy-ve-tong-ket-10-nam-thuc-hien Mon, 09/04/2018 - 20:53 Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết số 09-NQ/TW) về “chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.
]]>
Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 102, 109 của Trung ương về quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm và công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-quy-dinh-so-102-109-cua-trung-uong-ve-quy-dinh-xu-ly-ky http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-quan-triet-trien-khai-quy-dinh-so-102-109-cua-trung-uong-ve-quy-dinh-xu-ly-ky Wed, 21/03/2018 - 22:22 Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 102, 109 của Trung ương về quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm và công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Phan Văn Tình - ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung quy định. ]]>
Hội nghị học tập chuyên đề về “ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-chuyen-de-ve-xay-dung-phong-cach-tac-phong-cong-tac-cua-nguoi-dung http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-hoc-tap-chuyen-de-ve-xay-dung-phong-cach-tac-phong-cong-tac-cua-nguoi-dung Tue, 20/03/2018 - 22:02 Hội nghị học tập chuyên đề về “ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
]]>
Kiên quyết chống hư danh, kiêu ngạo cộng sản http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/kien-quyet-chong-hu-danh-kieu-ngao-cong-san http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/kien-quyet-chong-hu-danh-kieu-ngao-cong-san Thu, 22/02/2018 - 23:13 Kiên quyết chống hư danh, kiêu ngạo cộng sản
Ông Vũ Mão: "Để có cán bộ tốt, đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ cách mạng mới, trước hết phải đòi hỏi cao trong rèn luyện, tu dưỡng của mỗi con người". ]]>
Đoàn đại biểu đại diện Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chức sắc tôn giáo đã đến chúc mừng Tỉnh ủy Nam Định nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018). http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-dai-bieu-dai-dien-uy-ban-mttq-cac-to-chuc-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-cac-chuc-sac http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/doan-dai-bieu-dai-dien-uy-ban-mttq-cac-to-chuc-doan-the-chinh-tri-xa-hoi-cac-chuc-sac Fri, 02/02/2018 - 22:15 Đoàn đại biểu đại diện Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các chức sắc tôn giáo đã đến chúc mừng Tỉnh ủy Nam Định nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018).
Tiếp các đoàn đến chúc mừng có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh. ]]>
Thành ủy Nam Định tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-va-trien-khai-nhiem-vu-nam http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-uy-nam-dinh-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-va-trien-khai-nhiem-vu-nam Thu, 01/02/2018 - 22:39 Thành ủy Nam Định tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nam-2017-trien-khai-phuong-huong-nhiem-vu-nam Mon, 22/01/2018 - 22:13 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.
Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Đức, UVBTVTU, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Tình, UVBTVTU, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Khương Thị Mai, phó chủ tịch HĐND tỉnh. ]]>
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Nam Trực năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-huyen-nam-truc-nam-2017-va-trien-khai-phuong http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-huyen-nam-truc-nam-2017-va-trien-khai-phuong Mon, 22/01/2018 - 22:07 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Nam Trực  năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
]]>
Huyện ủy Nam Trực sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa 12 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-nam-truc-so-ket-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-khoa-12-ve-day http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/huyen-uy-nam-truc-so-ket-2-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-khoa-12-ve-day Mon, 22/01/2018 - 22:06 Huyện ủy Nam Trực sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa 12 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
]]>
Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2018 và quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2017 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-nam-2017 Sat, 20/01/2018 - 22:21 Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát năm 2018 và quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của BCH TW Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Thành phố Nam Định bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên nhập ngũ 2018 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-nam-dinh-boi-duong-doi-tuong-ket-nap-dang-cho-thanh-nien-nhap-ngu-2018 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/thanh-pho-nam-dinh-boi-duong-doi-tuong-ket-nap-dang-cho-thanh-nien-nhap-ngu-2018 Wed, 17/01/2018 - 22:45 Thành phố Nam Định bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên nhập ngũ 2018
]]>
Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 18. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-18 http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/ban-thuong-vu-tinh-uy-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-lan-thu-18 Wed, 10/01/2018 - 22:28 Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ 18.
]]>
Đảng ủy khối doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tong-ket-cong-tac-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem http://namdinhtv.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tong-ket-cong-tac-nam-2017-va-trien-khai-phuong-huong-nhiem Fri, 05/01/2018 - 21:53 Đảng ủy khối doanh nghiệp tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. ]]>