Vùng biển quê tôi - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Vùng biển quê tôi ( 17/01/2018 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-17012018 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-17012018 Mon, 22/01/2018 - 14:32 Vùng biển quê tôi ( 17/01/2018 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 13/12/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-13122017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-13122017 Thu, 14/12/2017 - 22:21 Vùng biển quê tôi ( 13/12/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 15/11/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-15112017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-15112017 Thu, 16/11/2017 - 21:47 Vùng biển quê tôi ( 15/11/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 04/11/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-04112017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-04112017 Mon, 06/11/2017 - 16:04 Vùng biển quê tôi ( 04/11/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 05/10/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-05102017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-05102017 Fri, 06/10/2017 - 21:26 Vùng biển quê tôi ( 05/10/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi: Thị trấn Thịnh Long tập trung phát triển chế biến Thủy - Hải sản ( 20/09/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-thi-tran-thinh-long-tap-trung-phat-trien-che-bien-thuy-hai-san http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-thi-tran-thinh-long-tap-trung-phat-trien-che-bien-thuy-hai-san Thu, 21/09/2017 - 20:50 Vùng biển quê tôi: Thị trấn Thịnh Long tập trung phát triển chế biến Thủy - Hải sản ( 20/09/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi: Hải Triều đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật trong phát triển nuôi trồng thủy sản ( 06/09/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-hai-trieu-day-manh-ap-dung-ky-thuat-trong-phat-trien-nuoi-trong http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-hai-trieu-day-manh-ap-dung-ky-thuat-trong-phat-trien-nuoi-trong Thu, 07/09/2017 - 20:42 Vùng biển quê tôi: Hải Triều đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật trong phát triển nuôi trồng thủy sản ( 06/09/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi: CTy TNHH MTV nông nghiệp Bạch Long phát triển nuôi trồng thủy sản ( 24/08/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-cty-tnhh-mtv-nong-nghiep-bach-long-phat-trien-nuoi-trong-thuy http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-cty-tnhh-mtv-nong-nghiep-bach-long-phat-trien-nuoi-trong-thuy Fri, 25/08/2017 - 22:01 Vùng biển quê tôi: CTy TNHH MTV nông nghiệp Bạch Long phát triển nuôi trồng thủy sản ( 24/08/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 26/07/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-26072017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-26072017 Thu, 27/07/2017 - 21:39 Vùng biển quê tôi ( 26/07/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 12/07/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-12072017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-12072017 Thu, 13/07/2017 - 21:46 Vùng biển quê tôi ( 12/07/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 22/06/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-22062017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-22062017 Fri, 23/06/2017 - 21:51 Vùng biển quê tôi ( 22/06/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 07/06/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-07062017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-07062017 Thu, 08/06/2017 - 20:30 Vùng biển quê tôi ( 07/06/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 24/05/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-24052017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-24052017 Thu, 25/05/2017 - 21:27 Vùng biển quê tôi ( 24/05/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 17/05/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-17052017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-17052017 Thu, 18/05/2017 - 21:09 Vùng biển quê tôi ( 17/05/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 15/05/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-15052017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-15052017 Tue, 16/05/2017 - 21:18 Vùng biển quê tôi ( 15/05/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi: Xã Nam Điền phát huy tiềm năng kinh tế biển http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-xa-nam-dien-phat-huy-tiem-nang-kinh-te-bien http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-xa-nam-dien-phat-huy-tiem-nang-kinh-te-bien Thu, 11/05/2017 - 22:00 Vùng biển quê tôi:  Xã Nam Điền phát huy tiềm năng kinh tế biển
]]>
Vùng biển quê tôi: Bạch Long khuyến khích các doang nghiệp mở rộng phát triển sản xuất giống http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-bach-long-khuyen-khich-cac-doang-nghiep-mo-rong-phat-trien-san http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-bach-long-khuyen-khich-cac-doang-nghiep-mo-rong-phat-trien-san Thu, 11/05/2017 - 21:57 Vùng biển quê tôi:  Bạch Long khuyến khích các doang nghiệp mở rộng phát triển sản xuất giống
]]>
Vùng biển quê tôi: Quy hoạch mở rộng vùng nuôi tôm thâm canh công nghiệp http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-quy-hoach-mo-rong-vung-nuoi-tom-tham-canh-cong-nghiep http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-quy-hoach-mo-rong-vung-nuoi-tom-tham-canh-cong-nghiep Thu, 11/05/2017 - 21:51 Vùng biển quê tôi: Quy hoạch mở rộng vùng nuôi tôm thâm canh công nghiệp
]]>
Vùng biển quê tôi ( 11/03/2017 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-11032017 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-11032017 Mon, 13/03/2017 - 20:10 Vùng biển quê tôi ( 11/03/2017 )
]]>
Vùng biển quê tôi ( 18/07 ) http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-1807 http://namdinhtv.vn/vung-bien-que-toi/vung-bien-que-toi-1807 Tue, 19/07/2016 - 19:55 Vùng biển quê tôi ( 18/07 )
]]>