You are here

Tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Sở Tài chính tổ chức tập huấn Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật cho lãnh đạo, kế toán các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan trực thuộc tỉnh.

Qua các nội dung tập huấn cơ bản như: Những điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công bao gồm: quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản dự án, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công... và một số văn bản có liên quan quy định việc thi hành luật đã giúp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan trực thuộc tỉnh có cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản công; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu qủa; tạo lập nguồn lực tài chính đóng góp có hiệu quả vào phát triển kinh tế- xã hội, từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý tài sản công./.

 

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE