You are here

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách pháp luật ở địa phương giai đoạn 2018 - 2022.

Chương trình ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của phụ nữ, kịp thời hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy việc thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật, nhất là các dự án luật liên quan trực tiếp đến phụ nữ. Giai đoạn 2018 – 2022, Sở tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tăng cường phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ như: Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN và ngành Tư pháp; tham gia giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách và góp ý, tham gia xây dựng pháp luật./.

 

 

T/h: Kiều Oanh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE