You are here

Hội nghị trực tuyến triển khai luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và tổng kết 5 năm thực hiện pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chính phủ đã ban hành nghị định số 79 ngày 16/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là đạo luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, Chính phủ đã ban hành nghị định số 79 ngày 16/5/2018 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Bộ Công an ban hành thông tư số 16, 17 và 18 quy định chi tiết về một số nội dung thực hiện luật; UBND tỉnh Nam Định cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trong đó phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện và Thành phố Nam Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Trước khi luật này được thông qua, nhà nước đã ban hành pháp lệnh số 16 năm 2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Kết quả sau 5 năm thực hiện pháp lệnh số 16, tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác tuyên truyền, đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE