You are here

Bộ TT&TT đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Do sơ suất trong khâu ban hành Quyết định, Bộ TT&TT đính chính nội dung trong Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.  

Bộ TT&TT vừa có văn bản đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội  đã ban hành ngày 17-6.

Theo đó, do sơ suất trong khâu ban hành Quyết định, Bộ TT&TT đính chính nội dung Bộ Quy tắc, cụ thể như sau:

 

Tại khoản 1 Điều 8 đã ghi: “Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”.

Nay điều chỉnh lại thành: “Khuyến nghị các cơ quan, tổ chức căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Bộ Quy tắc này triển khai thực hiện và phổ biến nội dung của Bộ Quy tắc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đặc thù của cơ quan, tổ chức của mình, trong đó chú trọng đến việc bảo đảm an toàn, lành mạnh cho “người yếu thế” khi sử dụng mạng xã hội”. 

Trước đó, trong nội dung được ban hành, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội áp dụng cho 3 nhóm đối tượng, gồm: cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phải tuân thủ 4 quy tắc ứng xử chung: Tôn trọng, tuân thủ pháp luật; lành mạnh; an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm, mỗi nhóm đối tượng tham gia, sử dụng mạng xã hội còn có một số quy tắc khác cần áp dụng.  

VIẾT THỊNH

 

Theo Pháp luật TPHCMÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE