You are here

Quốc hội quyết năm 2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2019.

ĐBQH biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Quang Khánh

Chiều ngày 9/11, với 418 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 86,19%), Quốc hội (QH) thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 20019.

Bội chi ngân sách 222.000 tỷ đồng

Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước là 1.411.300 tỷ đồng; tổng chi ngân sách Nhà nước là 1.633.300 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 222.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Trong đó, bội chi ngân sách Trung ương là 209.500 tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 12.500 tỷ đồng, tương đương 0,2%GDP.

Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước là 425.252 tỷ đồng.

QH cho phép sử dụng 10.380 tỷ đồng kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2017 để xử lý cho các nhiệm vụ: Bù giảm thu cân đối ngân sách trung ương là 5.894 tỷ đồng; hỗ trợ bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương là 2.815 tỷ đồng; hỗ trợ một số địa phương thiếu nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 1.671 tỷ đồng.

Chính phủ rà soát khoản kinh phí 12.254,9 tỷ đồng để sử dụng đến hết niên độ ngân sách năm 2018 và quyết toán vào ngân sách Nhà nước năm 2018. Trường hợp không giải ngân hết, thực hiện hủy dự toán theo quy định.

Trước khi QH biểu quyết thông qua, báo cáo giải trình, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, 12.254,9 tỷ đồng là một số khoản chi được dự toán là chi thường xuyên, trong đó, phần lớn là các khoản chi mang tính chất xây dựng cơ bản như: Sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản nhỏ... cần thiết phải được xử lý kịp thời để phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Tuy nhiên, năm 2017, các bộ, ngành còn gặp một số khó khăn, tồn tại trong triển khai thực hiện các quy định mới của Luật Ngân sách Nhà nước.

“Để bảo đảm việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết đã đề ra, Ủy ban Thường vụ QH đề nghị QH cho phép được sử dụng trong năm 2018”, ông Hải nói.

Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách.

Trong điều hành nhiệm vụ, QH giao Chính phủ siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước.

Cơ cấu lại các khoản thu; mở rộng cơ sở thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quyết liệt chống thất thu thuế, chuyển giá, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử.

“Không ban hành chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước trừ trường hợp điều chỉnh chính sách thu theo các cam kết hội nhập”, Nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ thực hiện thu cân đối ngân sách Nhà nước đối với toàn bộ phần lãi dầu, khí nước chủ nhà và lợi nhuận được chia từ Liên doanh Dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro); bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước tương đương 32% khoản thu này để đầu tư các dự án trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bố trí chi đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước cho Bộ Quốc phòng tương ứng 30% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với đó, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài… Tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước, nhất là quản lý chặt chẽ về suất đầu tư các công trình xây dựng cơ bản.

Phát hành trái phiếu Chính phủ không quá 40.000 tỷ.

QH quyết tổng mức phát hành trái phiếu Chính phủ không quá 40.000 tỷ đồng để đầu tư cho các chương trình, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Cũng theo nghị quyết, trong năm 2019, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở. Thời điểm thực hiện từ ngày 1/7/2019.

“Chính phủ giao các bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập”, QH yêu cầu.

Ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

Đối với ngân sách của các địa phương, phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng theo nguyên tắc: dành 50% bổ sung nguồn cải cách tiền lương để thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong lĩnh vực hành chính và các lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp; dành 50% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội do địa phương ban hành và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực tương ứng.

Việc quyết định chi cho từng nội dung do các địa phương quyết định theo đúng thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.

 Hương Giang

Theo Báo Thanh Tra

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE