You are here

Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các địa phương cần tập trung đánh giá đặc điểm, điều kiện, nguy cơ rủi ro vụ mùa để từ đó có giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, chất lượng vụ mùa, vụ đông góp phần tích cực vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Ngành Nông nghiệp năm 2020, đồng thời hoàn thành bộ chỉ tiêu của Ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; trên cơ sở đó hình thành ý tưởng, tư duy trong việc tham mưu xây dựng nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2021-2026. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi và tác động của việc triển khai thực hiện các luật này tới quá trình tái cơ cấu ngành; chú trọng đổi mới tổ chức sản xuất, phát triển mạnh các mô hình liên kết, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng đối với diện tích canh tác lúa kém hiệu quả.

Vụ mùa, vụ đông năm 2020, với phương châm bám sát diễn biến thời tiết, thị trường và yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, chủ động định hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các giải pháp kỹ thuật thâm canh, phát triển các sản phẩm nông sản thực phẩm chủ lực của từng địa phương gắn với đẩy mạnh triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, toàn tỉnh thực hiện kế hoạch gieo cấy 73.300 ha lúa mùa, phấn đấu năng suất bình quân đạt từ 50 tạ/ha trở lên; gieo trồng 8,8 nghìn ha rau màu hè thu, 11,5 nghìn ha cây vụ đông; phấn đấu tổng đàn gia súc gia cầm thời điểm ngày 1/10/2020: đàn lợn 680 nghìn con; đàn trâu bò 36,5 nghìn con; đàn gia cầm 8,6 triệu con; trồng 350 nghìn cây phân tán các loại, trồng mới 43ha rừng phòng hộ, chăm sóc 310ha rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ tốt 3.063ha rừng hiện có, khoán bảo vệ rừng 2.470 ha./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE