You are here

8 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt gần 91,2 nghìn tấn, bằng 67,7% kế hoạch năm và tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt 33,8 nghìn tấn, giảm 0,1% so với cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 57,4 nghìn tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã sản xuất được 10.994 triệu con giống thủy sản các loại. Các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh khuyến khích phát triển NTTS theo hướng tập trung, áp dụng công nghệ cao; tăng cường xúc tiến xây dựng chuỗi, vùng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

Thời gian tới, ngành NN&PTNT tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình sinh trưởng, tiến độ thu hoạch của các đối tượng nuôi và hoạt động sản xuất kinh doanh giống, vật tư thủy sản; chú trọng phòng chống ô nhiễm môi trường tại các vùng nuôi trồng thủy sản./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE