You are here

Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2015-2020.

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020”, công tác thi đua khen thưởng của Ngành giáo dục và đào tạo ngày càng được đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành. Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, ngành còn tổ chức các phong trào thi đua theo chuyên đề nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua và các cuộc vận động. Trong 5 năm qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo đã có 18 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 12 tập thể và 70 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 18 cá nhân và tập thể được tặng thưởng Huân chương, 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 28 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên 600 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trên 1.000 cá nhân và tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua và các danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của UBND tỉnh.

 

Giai đoạn 2020-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định tập trung vào các nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học, tăng cường hoạt động của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể tạo sự đổi mới và chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua, đẩy mạnh công cuộc đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng nhà trường theo phương châm 4 tốt, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện ở tất cả các bậc học, góp phần tích cực vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước./.

T/h: Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE