You are here

Khối thi đua Văn hoá – Xã hội tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Đồng chí Trần Lê Đoài, phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2019”, các sở ngành trong khối thi đua Văn hoá – Xã hội đã thống nhất phát động và ký giao ước thi đua gồm các nội dung: đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 -2020, các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá xã hội, gắn các phong trào thi đua với việc “”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện; đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của khối, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, thực hiện dân chủ trong bình xét thi đua khen thưởng.

T/h: Đồng Nhung Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE