You are here

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2019- 2021.

Đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự lễ khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học.

           Phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2019- 2021, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Trường Chính trị Trường Chinh cùng Ban quản lý lớp học theo dõi chặt chẽ việc chấp hành nội quy lớp học của các học viên, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Đồng chí yêu cầu các học viên cần nỗ lực, chủ động học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy định của lớp học, có kế hoạch sắp xếp thời gian khoa học để vừa học tập tốt, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị,  kết hợp chặt chẽ giữa học tập và nghiên cứu thực tế để khóa học đạt kết quả cao nhất. Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng : các học viên sẽ phát huy kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn để giải quyết có hiệu quả những công việc cụ thể ở ngành, địa phương, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khoá học 2019- 2021 có 90 học viên là những cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương, các đồng chí trong diện quy hoạch cán bộ quản lý cấp trưởng, phó phòng và tương đương của các huyện, thành phố, các sở ngành, các đơn vị của tỉnh. Trong thời gian tham gia lớp học từ năm 2019 đến năm 2021, các học viên sẽ học tập 19 môn học với 900 tiết học và các chuyên đề ngoại khoá nhằm trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về Đảng Cộng sản, Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khoa học hành chính; những nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; quốc phòng - an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ... Qua khóa học sẽ giúp các học viên nâng cao phương pháp tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị, khả năng lãnh đạo, quản lý để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tại cơ quan, đơn vị./.

          T/h:  Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE