You are here

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả đat được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX. Cơ bản nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX từ trung ương đến các địa phương cần tập trung khắc phục một số khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, xử lý mối quan hệ đất đai, nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, thị trường, mối  quan hệ chuỗi giá trị, liên kết giữa các HTX, HTX với các thành phần kinh tế khác. Khẳng định quan điểm, định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, Thủ tướng Chính phủ  nhấn mạnh đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, thời gian tới cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, sửa đổi bổ sung Luật HTX năm 2012; Cấp ủy chính quyền các cơ quan, địa phương cần quan tâm đúng mức tới vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX; Nâng cao trình độ năng lực kinh nghiệm cho đội ngũ quản lý kinh tế tập thể, HTX; Phát huy vai trò công tác giám sát, khuyến khích hỗ trợ đổi mới tổ chức và hoạt động của kinh tế tập thể, HTX theo phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ”.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13, Hội nghị TW lần thứ 5, khóa IX, hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển cả về số lượng, chất lượng, từng bước vượt qua tình trạng yếu kém kéo dài, có nhiều tín hiệu phát triển trong tương lai. Nhất là từ khi Luật HTX năm 2012 được ban hành, số lượng các HTX hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 55% đối với các HTX nông nghiệp, khoảng từ 50% – 83% với các HTX phi nông nghiệp./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE