You are here

Hội nghị triển khai công tác tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh chủ trì hội nghị.   

Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Nam Định đã triển khai kế hoạch cuộc tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bổ của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu. Tính toán chỉ tiêu thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2020 và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc, so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội, làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc tổng điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo. Đối tượng điều tra là đơn vị, ngành kinh tế theo địa bàn gồm: cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Cuộc tổng điều tra áp dụng 22 loại phiếu bằng hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp.Thời điểm tiến hành thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. Đối với cơ sở tôn  giáo tín ngưỡng từ ngày 1/6/2021 đến hết ngày 30/7/2021. Số liệu sơ bộ được công bố vào tháng 12/2021 và kết quả chính thức tổng điều tra được công bố vào tháng 2/2022.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh đánh giá: đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau vì vậy các đơn vị cần bám sát nội dung kế hoạch tổng điều tra. Trên cơ sở hướng dẫn về công tác tuyên truyền của ban chỉ đạo Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TW, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh yêu cầu Cục Thống kê và Sở Nội vụ tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch chung cho 2 cuộc tổng điều tra nhằm đảm bảo cuộc tổng điều tra hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, yêu cầu mục đích đề ra./.                                                                                          

T/h:  Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE