You are here

Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 và nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chánh thanh tra tỉnh hướng dẫn đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, với mục đích đánh giá đúng và khuyến khích những nỗ lực của UBND cấp tỉnh trong công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng văn hóa chống tham nhũng. Tăng cường phối hợp công tác giữa thanh tra chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng chống tham nhũng. Phạm vi đánh giá là công tác phòng chống tham nhũng thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, bao gồm hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng; Kết quả thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và cấp huyện; Thời kỳ đánh giá từ 16/12/2017 đến 15/12/2018. Nội dung đánh giá bao gồm công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng và kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.

Cũng tại Hội nghị, Học viện tư pháp giới thiệu, phổ biến một số nội dung về nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính cho các đại biểu tham dự hội nghị./

                                                               

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE