You are here

Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh nhấn mạnh: Thực tế hiện nay nhận thức của một bộ phận cán bộ về thay đổi tư duy làm việc còn chậm, ngại thay đổi, do đó phải không ngừng nâng cao trình độ nhận thức và thực hành đối với cả chính quyền – người dân – doanh nghiệp trong xây dựng Chính quyền điện tử. Đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với văn phòng UBND tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính phủ điện tử, lợi ích của chính quyền điện tử; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ,  giải pháp phát triển Chính phủ điện tử; kế hoạch chi tiết nhiệm vụ năm 2019; chú trọng các giải pháp kỹ thuật, khuyến cáo sử dụng phần mềm ngành dọc; các đơn vị chủ động đầu tư trang thiết bị, hạ tầng; tăng cường và khuyến khích công tác tự đào tạo trong nội bộ các địa phương, đơn vị; có văn bản xác định trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ công chức từng sở ngành, địa phương; trước tiên bản thân các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh phải triển khai thực hiện tốt để tạo sức lan tỏa. Đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng  chính quyền điện tử tỉnh, giao Sở Thông tin và Truyền thông  hoàn thiện các văn bản trong tháng 3/2019; tổ công tác văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị.

Trong năm 2019, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hướng vào thực hiện các mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Phấn đấu đến hết Quý 2/2019, tỉnh Nam Định hoàn thành việc ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 đến các xã, phường, thị trấn để phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hoàn thiện trục kết nối liên thông văn bản quốc gia; đảm bảo khả năng kết nối, liên thông đồng bộ theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh phiên bản 1.0 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, đề án theo kế hoạch./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE