You are here

Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Trực Ninh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2017.

Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2017 có 55 học viên là cán bộ thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND, chủ tịch UBMTTQVN các xã, thị trấn… Trong thời gian 12 ngày, các học viên đã nghiên cứu 15 chuyên đề về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước Việt Nam về quốc phòng -an ninh; phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản một số luật liên quan đến quốc phòng- an ninh… Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, trong đó 17 học viên xếp loại giỏi, 35 học viên xếp loại khá./.

 

                                                              

T/h: Đài phát thanh huyện Trực NinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE