You are here

Giao ban thực hiện chương trình phối hợp chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa trong lực lượng vũ trang tỉnh

Năm 2018, hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác tư tưởng - văn hóa của lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện có chất lượng, trọng tâm, trọng điểm, nhất là vào thời điểm diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội, địa phương.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng – văn hóa, phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh và Ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy  ký kết chương trình phối hợp năm 2019, với nội dung: phối hợp chỉ đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ tuyển, chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân đội năm 2019. Dự báo tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhận diện các biểu hiện chống phá mới, nhất là thủ đoạn chống phá trên không gian mạng, để có biện pháp đấu tranh kịp thời, phù hợp, hiệu quả./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE